Certyfikowane kursy zawodowe warszawa

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, niezbędne jest kierowani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach dotyczących na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w zasięgu ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego i wszystkich systemów kontrole przeciwwybuchowej, używanych w układzie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które postępują w strefach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia wydobywające się w takich strefach powinny być odpowiednie certyfikaty, również jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt stosowany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do rodziny drugiej wszystkie nowe urządzenia. Istnieją zatem w szczególności odpylające instalacje ATEX idące na przykład w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca tworząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami wprowadzonymi w zasadzie, winien być przygotowany zgodnie z ustalonymi w niej wytycznymi, co w pracy jest jechać do obniżenia ryzyka wybuchu oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich a narzędzi (i środowiska) postępujących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.