Obowiazek prowadzenia ewidencji odziezy

Każdy przedsiębiorca, w sprawę obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty oraz drugie urządzenia, których cena w etapie ich wzięcia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset złotych oraz potrzebuje on trwań współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych występuje w miesiącu, w którym stał on nabyty.

Ewidencja środków trwałych zapewne żyć kierowana w pracy nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z zdrowymi rubrykami z komputera, na kartach ręcznie zbudowanych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie stosowanego w spółce dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na bazie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i podjęcia do wykorzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna jest od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z winą jej zastosowania. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Myśląc o właściwej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.